REGLEMENT

Deelnemers reglement

Het “Autoschadebedrijf de Wilde” Schoolvoetbaltoernooi wordt georganiseerd door de volgende voetbalverenigingen: v.v. Emst, S.V. Epe, E.Z.C. '84, KCVO, v.v. Oene, S.V. Vaassen, c.s.v. V.I.O.S. en s.v. Wissel.

De wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen en bepalingen van de KNVB conform het door de schoolvoetbalorganisatie aan u verstrekte KNVB schoolvoetbalreglement dat u gelijktijdig met het inschrijfboekje heeft ontvangen.

Deelname aan dit toernooi is geheel op eigen risico. V erantwoordelijkheid voor de deelnemende leerlingen ligt bij de school c.q. leerkrachten van de scholen en niet bij de organisatie van het schoolvoetbal, deze laatste kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade dan wel letsel van deelnemers of haar begeleiders.

Elke school dient zelf te zorgen voor voldoende begeleiding bij de deelnemende teams.

De wedstrijden worden gespeeld op de velden, tijden etc. volgens het schema zoals opgenomen in het programmaboekje.

De kampioenen van de gemeente Epe (poule A en poule D) mogen meedoen aan de wedstrijden om het regiokampioenschap.

Indien het programma om wat voor reden op de geplande datum niet kan doorgaan, wordt deze verschoven naar de volgende woensdagmiddag bij dezelfde vereniging tenzij de organisatie om redenen anders beslist.

Voor indeling in poule A en D zijn criteria gesteld m.b.t. leeftijd. Zie hiervoor het KNVB schoolvoetbalreglement. T.a.v. de andere poules verzoeken wij u te handelen naar de intentie van de leeftijdsgroepen omdat anders de organisatie de regels zal moeten aanscherpen.

De wedstrijden in de A en B poule worden gespeeld op hele velden, de wedstrijden in de C t/m F poules worden gespeeld op halve velden en poule G op kwart velden.

De teams zijn verplicht te spelen in uniforme sportkleding. Het eerstgenoemde team draagt er zorg voor dat er voldoende onderscheid van tenue is. Bij de toernooileiding zijn hesjes te leen. De aanvoerders dragen een duidelijk zichtbare band om de linkerarm.

De begeleiders van alle deelnemende teams worden geacht ruim voor aanvang van hun eerste wedstrijd zich te melden bij het toernooi-secretariaat.

De wedstrijden in alle poules worden geleid door scheidsrechters die benaderd worden door de organisatie.

Er wordt niet getost. Het eerstgenoemde team heeft de aftrap bij aanvang van de wedstrijd en het andere team heeft de doelkeuze.

Tijdens de wedstrijden is “coachen” binnen het speelveld niet toegestaan. Teamleiding mag het speelveld alleen betreden wanneer het spel stil ligt en na toestemming van de scheidsrechter.

Doorwisselen is toegestaan, wel moeten alle wisselingen plaatsvinden na aangeven teken teamleiding en na toestemming van de scheidsrechter.

De eindstand in de poule(s) word bepaald door het totale aantal behaalde wedstrijdpunten. Voor een gewonnen wedstrijd behaalt men 3 punten, bij gelijkspel 1 punt en bij verlies 0 punten. Bij gelijk eindigen in een poule biedt Het KNVB schoolvoetbalreglement uitkomst.

Indien een halve finale of een finale met een gelijke stand eindigt, zal 5 minuten worden verlengd. Indien dan nog een gelijke stand dan zullen strafschoppen de beslissing moeten brengen.

De wedstrijden worden centraal geleid, d.w.z. ze beginnen en eindigen gelijktijdig na een fluitsignaal van het toernooi-secretariaat via de geluidsinstallatie. Er wordt geen rekening gehouden met blessuretijd, tijdrekken etc.

Het team dat zich te laat meldt of in het geheel niet komt opdagen, wordt geacht de wedstrijd te hebben verloren met 2-0. Vaststelling hiervan vindt plaats door de scheidsrechter die voor de wedstrijd is aangewezen. In het wedstrijdschema is geen tijd ingeruimd, tussen de wedstrijden, voor het wisselen van teams. Zorg dus dat iedereen van het team ruim op tijd aanwezig is voor de te spelen wedstrijd, zodat zo min mogelijk tijd verloren gaat en een vlotte doorgang mogelijk is.

Wanneer een team met ongerechtigde spelers uitkomt, wordt de wedstrijd ongeldig verklaard en wordt de uitslag reglementair vastgesteld op 2-0 voor de tegenpartij.

Wanneer een speler door een scheidsrechter uit het veld wordt gestuurd, kan deze uitgesloten worden voor de eerstvolgende wedstrijd of uitgesloten van verdere deelname aan het toernooi voor de dag waarop wordt gespeeld. Dit ter beoordeling van de toernooileiding.

Hoekschoppen worden in de A en B poule genomen vanaf het snijpunt van de strafschopgebiedlijn en de doellijn. In de C t/m G poule worden hoekschoppen genomen vanaf het snijpunt van de zijlijn en de doellijn.

In poule A en B is in principe het wisselen van speelhelft tijdens de wedstrijd verplicht. Toernooileiding kan hier vanwege fraaie weersomstandigheden van af wijken. In de overige poules wordt tijdens de wedstrijd niet gewisseld van speelhelft.

Toeschouwers bij de poules C, D, E en F worden geacht niet tussen de twee halve velden te gaan staan kijken omdat de zijlijn tevens zijlijn is voor het andere halve speelveld en zij dan in het speelveld staan. Het is de begeleider(s) wel toegestaan aan de zijlijn tussen beide velden in te staan .

Ieder team dient er voor te zorgen dat de velden en de toegewezen kleedkamer schoon blijven.

Protesten tegen scheidsrechterlijke beslissingen zijn niet toegestaan.

Voor elke poule moeten tenminste 3 teams worden ingeschreven anders zullen geen wedstrijden worden vastgesteld.

In het KNVB schoolvoetbalreglement wordt onderscheid gemaakt tussen de jongenspoule (A) en de meisjespoule (D) Spelregels en uitleg t.a.v. deze wedstrijden kunnen onderling verschillen.

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toernooileiding. De uitspraak is bindend. Protesten worden niet in behandeling genomen.

De organisatie neemt geen enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van het zoekraken van kledingstukken en/of diefstal of schade aan persoonlijke eigendommen. De teambegeleiding zorgt voor inname van waardevolle spullen (horloge, geld e.d.) waardoor deze niet zonder toezicht in de kleedkamers achterblijven.